Voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘De Verbintenis’. 

Vanuit de richtlijnen AVG
 

Artikel 1

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2

Bedrijfsomschrijving

De Verbintenis richt zich op coaching en therapie binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. De Verbintenis is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: (nader invullen)

Artikel 3 

Definities 

Opdrachtnemer:      De verbintenis

gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar

diensten.

Klant:             De klant maakt gebruik van de aangeboden diensten van De 

Verbintenis. De klant is de natuurlijke persoon die feitelijk een 

therapiesessie volgt .

 

Artikel 4

Inschrijving 

4.1

Aanmelden voor een individuele therapiesessie(s) kan op de volgende manieren: 

- telefonisch via 0613376865 

- via een e-mail naar saima@deverbintenis.nl

- het contactformulier via de site kan worden ingevuld

4.2 

Wanneer men zich aanmeldt of inschrijft voor een therapiesessie gaat men automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van De Verbintenis. 

 

Artikel 5

Uitvoering van de overeenkomst

5.1 

De Verbintenis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De Verbintenis heeft jegens de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

5.2 

Wanneer men zich inschrijft of aanmeldt voor een therapiesessie geeft de klant toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van De Verbintenis voor administratieve doeleinden.

5.3 

De klant draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan De Verbintenis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 6

Prijzen en offertes

6.1. 

Alle offertes en prijsopgaven door De Verbintenis gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

6.2 

De klant is op de hoogte gesteld van de door De Verbintenis gevraagde tarieven.

6.3 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de klant voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door De Verbintenis is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

 

 

Artikel 7  

Betalingsvoorwaarden en prijswijzigingen 

7.1 

De klant ontvangt een nota van De Verbintenis en betaling ten behoeve van therapiesessies gebeurt uitsluitend contant aan het eind van ieder gesprek. 

7.2 

Na inschrijving voor deelname aan een workshop of cursus dient het lesgeld binnen 7 dagen overgemaakt te worden op het daarvoor aangegeven rekeningnummer. Pas dan is de inschrijving definitief. 

7.3 

De Verbintenis behoudt zich het recht voor om jaarlijks een prijswijziging door te voeren. 

7.4 

Prijzen voor mogelijke workshops en cursussen worden per activiteit bepaald. 

 

Artikel 8

Annulering 

 

8.1 

Een therapiesessie dient minimaal 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd indien men is verhinderd. 

8.2 

Voor afspraken die korter dan 24 uur voor aanvang worden afgezegd wordt 5o% van het tarief in rekening gebracht. 

8.3 

Er is geen restitutie mogelijk wanneer de klant niet komt opdagen (no show). 

8.4 

Het is niet mogelijk na betaling de afspraak door te schuiven naar een eventueel later tijdstip. 

8.5 

De verbintenis behoudt zich het recht voor om een therapiesessie te annuleren. Klanten krijgen dan hun geld volledig teruggestort. 

 

Artikel 9

Duur en beëindiging

9.1 

De duur van het coachtraject tussen de klant en De Verbintenis, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

9.2 

Beëindiging van een traject kan eenzijdig plaatsvinden door de klant indien hij/zij de therapie niet langer op prijs stelt of nodig acht.

9.3 

Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

 

Artikel 10

Geheimhouding

10.1 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

10.2 

In het geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als de samenleving behoudt De Verbintenis zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

10.3 

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Verbintenis gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en De Verbintenis zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 11 

Aansprakelijkheid 

11.1

Voor het volgen en participeren van een therapiesessie geldt een eigen verantwoordelijkheid van de klant. De Verbintenis is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdend met de deelname aan een therapiesessie van De Verbintenis of door eventuele annulering van een therapiesessie van De Verbintenis. 

11.2 

De Verbintenis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

11.3 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

11.4 

Elke aansprakelijkheid van De Verbintenis voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 12 

Auteursrechten 

Het mogelijk verstrekte trainingsmateriaal wordt na betaling eigendom van de klant. Op het materiaal berusten auteursrechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

 

Artikel 13

Klachtenprocedure

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

© 2019 - 2023 De Verbintenis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel